Dưới đây là link download của KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (SKKN MÔ HÌNH VNEN)
Sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:


 1. skkn công tác chủ nhiệm trong mô hình VNEN
 2. skkn-Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN)
 3. Skkn-Phương pháp dạy học Lịch sử lớp 5 theo mô hình VNEN
 4. skkn một số kinh nghiệm khi thành lập hội đồng tự quản của mô hình VNEN 
 5. skkn Kinh nghiệm dạy tự nhiên xã hội lớp 3 theo mô hình VNEN 
 6. skkn tổ chức hiệu quả tiết sinh hoạt lớp trong mô hình VNEN
 7. skkn chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới VNEN tiểu học
 8. skkn đổi mới PP giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 5 theo mô hình trường học mới VNEN 
 9. skkn một số giải pháp và thiết bị kĩ thuật hỗ trợ dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) đạt hiệu quả
 10. skkn một số kỹ năng tổ chức dạy học theo nhóm mô hình trường học mới VNEN
 11. skkn một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN TRONG dạy học môn tự NHIÊN xã hội lớp 2, 3 THEO mô HÌNH VNEN
 12. skkn một số kinh nghiệm dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 theo mô hình VNEN 
 13. skkn chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình VNEN ở trường tiểu học
 14. skkn kinh nghiệm dạy học phân hóa trong môn tiếng việt lớp 3 theo mô hình trường học mới VNEN
 15. skkn tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh theo mô hình VNEN
 16. skkn thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành dạng bài“sự kiện lịch sử” theo mô hình VNEN
 17. skkn Một số giải pháp khắc phục khó khăn trong dạy học môn TNXH lớp 2,3 theo mô hình VNEN
 18. skkn lịch sử lớp 5 thiết kế một số bài lịch sử lớp 5 hiện hành theo hình thức tổ chức dạy học của mô hình VNEN


Previous Post Next Post