Dưới đây là link download Tài liệu ôn thi công chức, viên chức (phần 2), tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Chương trình đạo tạp, bồi dưỡng lãnh đạp cấp phòng 
 2. Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành
 3. Đề cương môn kỹ năng lãnh đạo lớp trung cấp chính trị hành chính có đáp án 
 4. Đề cương lịch sử đảng lớp trung cấp chính trị hành chính có đáp án
 5. Đề thi và đáp án thi tuyển công chức chuyên ngành môn thi trắc nghiệm và tự luận
 6. đề cương ôn thi công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành tài chính kế toán (kèm trả lời) 
 7. Câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 
 8. Tuyển tập đề thi vào các ngân hàng
 9. Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng (full) 
 10. Đề Thi Mẫu Thi Vào FPT Telecom gồm 3 phần IQ, IQ GMAT, Tiếng anh
 11. 6 chuyên đề thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp khối cơ quan đảng, đoàn thể full 
 12. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ (phần thi trắc nghiệm)
 13. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thi đua khen thưởng (phần thi trắc nghiệm) 
 14. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành quản lý khoáng sản
 15. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phòng chống tệ nạn xã hội (phần thi trắc nghiệm) 
 16. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành kế hoạch và đầu tư (phần thi trắc nghiệm)
 17. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thanh tra (phần thi trắc nghiệm) 
 18.  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành quản lý bảo vệ môi trường
 19. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai
 20. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức lĩnh vực chuyên ngành du lịch
 21. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghệ thông tin (phần thi trắc nghiệm)
 22. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành lao động, thương binh và xã hội (phần thi trắc nghiệm) 
 23. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải (phần thi trắc nghiệm) 
 24. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phát triển nông thôn (phần thi trắc nghiệm)
 25. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghiệp (phần thi trắc nghiệm) 
 26. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành tài chính (phần thi trắc nghiệm)
 27.  Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành quản lý khoáng sản (phần thi viết)
 28. Ngân hàng câu hỏi thi công chưc lĩnh vực chuyên ngành văn thư lưu trữ (phần thi viết)
 29. Ngân hàng câu hỏi viêt thi công chức lĩnh vực du lịch
 30. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành xây dựng (phần thi viết)
 31. Ngân hàng câu hỏi viêt thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghiệp
 32. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành trồng trọt – lâm nghiệp (phần thi viết)
 33. Ngân hàng câu hỏi thi viết công chức chuyên ngành quản lý bảo vệ môi trường
 34. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành văn phòng (phần thi viết) 
 35. Câu hỏi viết thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai 
 36. Ngân hàng câu hỏi phần thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp (phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức)
 37. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phát triển nông thôn
 38. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành công nghệ thông tin (phần thi viết)
 39. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thanh tra (phần thi viết)
 40. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phòng cống tệ nạn xã hội (phần thi viết)
 41. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành tài chính (phần thi viết)
 42. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thương mại quản lý thị trường (phần thi viết)
 43. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành kế hoạc và đầu tư (phần thi viết) 
 44. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng (phần thi viết)
 45. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thủy sản 
 46. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành tổ chức nhà nước (phần thi viết)
 47. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thi đua khen thưởng (phần thi viết)
 48. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành thủy lợi
 49. Ngân hàng câu hỏi công chức lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải (phần thi viết)
 50. Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ (phần thi viết)
 51. Đề thi tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành chuyên ngành giáo dục và đào tạo
 52. Đề thi công chức ngành Lao động thương binh và xã hội
 53. Ngân hàng câu hỏi phần thi viết môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hóa 
 54. Tài liệu ôn thi công chức lĩnh vực môi trường
 55. Tài liệu bồi dưỡng ôn thi công chức viên chức nâng ngạch chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2016 chuyên đề 4
 56. Tài liệu bồi dưỡng ôn thi công chức viên chức nâng ngạch chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2016 chuyên đề 2 
 57. Tài liệu bồi dưỡng ôn thi công chức viên chức nâng ngạch chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2016 chuyên đề 3
 58. Tài liệu bồi dưỡng ôn thi công chức viên chức nâng ngạch chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2016 chuyên đề 1
 59. Tài liệu bồi dưỡng ôn thi công chức viên chức nâng ngạch chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2016 chuyên đề 5
 60. Tài liệu bồi dưỡng ôn thi công chức viên chức nâng ngạch chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2016 chuyên đề 6
 61. Tài liệu bồi dưỡng ôn thi công chức viên chức nâng ngạch chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2016 (full) 
 62. Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức các môn nghiệp vụ chuyên ngành có đáp án
 63. Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm thi điều dưỡng viên giỏi 


Previous Post Next Post