Dưới đây là link download của Tài liệu, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên các cấp, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẬC MẦM NON

  1. Bài thu hoạch BDTX Mầm non
  2. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non hay
  3. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non 
  4. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 30, 31, 32, 33 
  5. Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 18
  6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường mầm non sao mai (giai đoạn 2013 2015)
  7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 2 mầm non
  8. Bài thu hoạch bưỡng thường xuyên module 19 mầm non
  9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 8 mầm non
  10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 27 mầm non 
  11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 1, 5, 7, 28 
  12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 2 
  13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 6
  14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 27 mầm non
  15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 13
  16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 15 
  17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 16
  18. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 39
  19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 20, 24, 30 
  20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 2


  BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP TIỂU HỌC

  1. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module 19, 22
  2. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module 35, 40
  3. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module 34, 39
  4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2 
  5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 3
  6. Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên mô đun 20, 28, 34, 41 tiểu học
  7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4
  8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12
  9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 19
  10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22
  11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 16, 34, 39
  12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 1, 2, 4, 12 
  13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 44
  14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học
  15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2,12,15,16
  16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2
  17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7, 12, 27, 28
  18. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 23 24 25, 28
  19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 28 tiểu học
  20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 34 cấp tiểu học
  21. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 25 tiểu học
  22. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 16 tiểu học
  23. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 38 tiểu học
  24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 13 cấp tiểu học kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
  25. Bài Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20, 4, 15, 13, 26
  26. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên tiểu học modul 16
  27. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22
  28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học đầy đủ các phần
  29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 3, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 26 mới nhất (hay và đầy đủ)
  30. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module th 34. công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học
  31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 20, 22, 23 cấp tiểu học
  32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 38
  33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 26
  34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 27
  35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 28
  36. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 29
  37. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 30
  38. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 31
  39. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 32
  40. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 39
  41. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 5
  42. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 6
  43. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7
  44. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 18
  45. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 8
  46. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 21
  47. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 11
  48. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 13
  49. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 33
  50. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 34
  51. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 35
  52. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 41
  53. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 15
  54. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20
  55. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22
  56. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25
  57. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2
  58. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4
  59. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 17
  60. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 15
  61. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 9
  62. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 10
  63. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12
  64. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 16
  65. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 14
  66. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25
  67. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 30
  68. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 31
  69. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 32
  70. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2
  71. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4
  72. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 6
  73. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 5
  74. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7
  75. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 8
  76. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 9
  77. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 10
  78. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 11
  79. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12
  80. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 13
  81. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 14
  82. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 15
  83. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 16
  84. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 17
  85. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 18
  86. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 19
  87. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 19
  88. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20
  89. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 26
  90. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 27
  91. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 28
  92. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 29
  93. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 37
  94. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 39
  95. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 38
  96. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 40
  97. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 43
  98. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 42
  99. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 41
  100. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 42
  101. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 43
  102. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 44
  103. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 45
  104. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 40
  105. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25


  BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP THCS

  1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22
  2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 7, 8
  3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 9
  4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18 
  5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18, 19, 20, 22
  6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18, 19, 36
  7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18, 22, 25, 32 
  8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 17, 19, 23
  9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs mô đun 14, 18, 20, 22 
  10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 14, 18, 26, 31
  11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 23
  12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 24, 25, 26, 27
  13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp
  14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 23, 24, 28, 29 cấp thcs
  15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14
  16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module trung học cơ sở
  17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs thcs
  18. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modunle 1 đặc điểm tâm sinh lí của học sinh thcs
  19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs (modun 16, 22, 27 ,36)
  20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 17
  21. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 18
  22. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, module 3 thcs giáo dục học sinh cá biệt
  23. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 14
  24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên môn tiếng anh thcs năm 2017
  25. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 19, 20, 21, 22 cấp thcs
  26. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 module 24, 29, 35 trung học cơ sở 
  27. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 1, 2, 16, 24 hay
  28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn sinh học thcs
  29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs module 25, 29, 34, 35 năm học 2016 – 2017
  30. sổ ghi chép bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên cấp thcs
  31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 1
  32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 2
  33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 3
  34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 4
  35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 5
  36. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 6
  37. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 7
  38. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 8 
  39. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 9
  40. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 11 
  41. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 12 
  42. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 13
  43. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 14
  44. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 15
  45. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 20 24 thcs
  46. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 23
  47. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 22
  48. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 30
  49. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 31 
  50. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 32
  51. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 34
  52. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 35
  53. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 36 
  54. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 38
  55. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 39
  56. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 40 
  57. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 41
  58. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18

  BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP THPT


  1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 6, 9, 14, 16
  2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14, 17, 25, 29 
  3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14, 18, 26, 31 
  4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 18
  5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14, 17, 25, 29 
  6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 1 
  7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 2 
  8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 3
  9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 5
  10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 6
  11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 7 
  12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 10
  13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 11
  14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 13
  15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 17 
  16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 18 
  17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 19
  18. thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên modul 16, 17 thpt
  19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt
  20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 16, 18 20, 23, 35 
  21. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 20
  22. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 14
  23. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 15
  24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 21 
  25. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 31
  26. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 33
  27. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 34
  28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 35
  29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 36 
  30. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 22
  31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 23
  32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 24
  33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 29
  34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 30 
  35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 39 
  36. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 40
  Previous Post Next Post